Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy
przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Autonomicznej Lekarskiej Kasy Wzajemnej Pomocy

 
 

Statut
AUTONOMICZNEJ LEKARSKIEJ KASY WZAJEMNEJ POMOCY
przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Lekarzy w KATOWICACH

 

 


I. Nazwa, teren działania i siedziba.


1

1. Pełna nazwa Kasy brzmi: Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy w Katowicach przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w dalszej części zwana Kasą.
2. Terenem działania Kasy jest województwo śląskie i województwa ościenne.
3. Siedzibą Kasy jest miasto Katowice.
4. Kasa używa pieczątki z napisem:
        Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy.
 


II. Cel działania Kasy.


2

Celem Kasy jest udzielanie materialnej pomocy jej członkom.
 

3

Należenie do Kasy jest dobrowolne, wynika z moralnego obowiązku wzajemnej pomocy i solidarności zawodowej.

4

1. Kasa działa na zasadach samorządności i samowystarczalności finansowej oraz posiada własne konto bankowe i lokatę
funduszu w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA.
2. Zarząd Kasy dla dobra ALKWP ma prawo zmienić Bank i miejsce lokaty funduszu.
 


III. Członkowie ich prawa i obowiązki.
 

5

Członkiem Kasy może zostać lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii, w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza weterynarii, zamieszkały na terenie objętym działalnością Kasy z dniem:
1. Złożenia deklaracji,
2. Wpłacenia wpisowego i pierwszej składki miesięcznej.

6

Do obowiązków członka Kasy należy:
1. Regularne opłacanie składek,
2. Terminowe spłacanie pożyczek,
3. Powiadamianie Kasy o wszelkich zmianach: miejsca zatrudnienia, adresu zamieszkania, osoby upoważnionej do odbioru odprawy pośmiertnej, jej adresu itp.

7

Od dnia wpłacenia wpisowego i pierwszej składki miesięcznej członkowie mają prawo do:
1. Brania udziału w obradach walnego zebrania delegatów,
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego,
3. Korzystania z długoterminowych pożyczek po upływie 6 miesięcy,
4. Korzystania z zapomóg bezzwrotnych po upływie 12 miesięcy,
5. Dysponowania odprawą pośmiertną na rzecz osoby lub osób wymienionych w deklaracji członkowskiej.
 


IV. Postanowienia organizacyjne.
 

8

1. Lekarz składa deklarację członkowską zobowiązującą go do:
a) wpłacenia wpisowego i regularnego wpłacania na rzecz Kasy odpowiedniej składki miesięcznej lub,
b) wyrażenia zgody na potrącenie wpisowego i systematyczne potrącenia odpowiedniej składki miesięcznej przez pracodawcę,
c) określenia osoby upoważnionej do odbioru odprawy pośmiertnej,
d) stwierdzenia znajomości statutu.
2. Przetwarzanie danych osobowych członków Kasy jest dopuszczalne jedynie w celach statutowych.

9

Członkostwo Kasy ustaje z chwilą:
1. Pisemnego zrzeczenia się,
2. Skreślenia z listy członków w przypadku nie wpłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim monicie,
3. Śmierci.

10

1. Członek Kasy przenoszący się na teren innego województwa nie traci praw członkowskich w Kasie macierzystej, pod warunkiem dalszego spełniania obowiązków przewidzianych w statucie.
2. Członek Kasy przenoszący się z terenu innego województwa może ubiegać się o uzyskanie praw członkowskich w tut. kasie, pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej, uprzednio poświadczonej przez Zarząd macierzystej Kasy, zaopatrzonej w adnotację o stażu członkowskim oraz o braku zobowiązań wobec poprzedniej Kasy.
3. O przyjęciu decyduje Zarząd Kasy.
4. Zarząd Kasy jest zobowiązany przekazać składki członkowskie wpłacone przez przenoszącego się członka na konto wskazanej przez niego Kasy, w której członek ten po przeniesieniu się uzyskał członkostwo, po potrąceniu świadczeń i kosztów administracyjnych.

11

1. O ponownym przyjęciu lekarza, który uprzednio zrezygnował z członkostwa, lub został skreślony, decyduje Zarząd Kasy.
2. Ponownie przyjętych do Kasy lekarzy obowiązują warunki określone w 6 i 7.
 


V. Wpisowe i składki członkowskie
 

12

1. Wpisowe wynosi 10,00 zł. Zarząd Kasy ma prawo ustalić wysokość wpisowego z tym, że wzrost nie może przekroczyć 50% aktualnej stawki.

13

2. Wysokość składek miesięcznych wynosi 10,00 zł. Zarząd Kasy ma prawo ustalić wysokość miesięcznych składek z tym, że nie może przekroczyć 50% aktualnych stawek.

14

1. Wpłaty z tytułu wpisowego i składek członkowskich są bezzwrotne.
2. Składki nadpłacone przechodzą w wypadku śmierci członka na rzecz Kasy.
 


VI. Formy działalności Kasy
 

15

Kasa udziela:
1. Pożyczek,
2. Odpraw pośmiertnych,
3. Zapomóg bezzwrotnych.

16

Pożyczki
1. Zarząd Kasy ustala wysokość; pożyczki i sposób spłaty.
2. Pisemne podanie o pożyczkę powinno być; sporządzone zgodnie z załącznikiem i być; żyrowane przez dwóch lekarzy.
3. W przypadku wnioskodawcy będącego członkiem Kasy co najmniej 10 lat, istnieje możliwość; udzielenia pożyczki z jednym żyrantem lekarzem, pod warunkiem, że wartość; udzielanej pożyczki nie przekroczy wysokości odprawy pośmiertnej.
4. Zwrot pożyczki następuje w ratach miesięcznych w okresie do 12 miesięcy.
5. Zarząd na pisemny wniosek pożyczkobiorcy, może przedłużyć; okres spłaty pożyczki.
6. Do każdej pożyczki dolicza się 5% kosztów manipulacyjnych płatnych łącznie z ratami pożyczki.
7. W przypadku nieterminowego spłacenia pożyczki, dłużników obciąża się kosztami upomnień.
8. W przypadku udzielenia nowej pożyczki pożyczkobiorcom, którzy mieli losowo nieuzasadnione nieterminowe spłaty aktualni żyranci zostaną powiadomieni o nierzetelności pożyczkobiorcy z prośbą o przysłanie odrębnych, ponownych poręczeń dla pożyczkobiorcy.
9. W przypadku niespłacenia w terminie pożyczki, od zaległości będą naliczane ustawowe odsetki karne.
10. Zarząd może zwolnić; z płacenia odsetek karnych tylko w przypadkach losowych.
11. Kosztów manipulacyjnych nie dolicza się do pożyczek udzielanych członkom Zarządu Kasy i członkom Komisji Rewizyjnej.

17

Odprawy pośmiertne.
1. Wysokość pełnej odprawy pośmiertnej od 01.10.2008 wynosi 2500 zł.
2. Prawo do pełnej odprawy pośmiertnej nabywa członek po upływie 10 lat od dnia wstąpienia do Kasy.
3. W przypadku jeżeli okres członkostwa jest krótszy, nie krótszy jednak niż 3 lata, członek Kasy nabywa prawo do 10% odprawy za każdy rok opłacania składek.

18

Wszelkie należności z tytułu zobowiązań zmarłego członka wobec Kasy potrąca się z odprawy pośmiertnej.

19

Odprawa pośmiertna jest wypłacana osobie, wskazanej w deklaracji zmarłego członka, w ciągu jednego miesiąca od daty uzyskania wiadomości o zgonie członka Kasy.

20

Odprawa pośmiertna nie wchodzi do masy spadkowej.

21

W wypadku braku osoby wskazanej w deklaracji (śmierć, nie zgłoszenie się w terminie dwóch lat od daty zgonu członka) Kasa zwraca osobie ponoszącej koszty pogrzebu kwotę udokumentowaną uwierzytelnioną kserokopią rachunków lub faktur (do wysokości odprawy). Różnica nie wypłacona przechodzi na rzecz Kasy.

22

Zapomogi bezzwrotne.
1. W przypadkach losowych członek Kasy może uzyskać jednorazowo zgodnie z 7 pkt. 4, zasiłek bezzwrotny w wysokości 10% aktualnie obowiązującej odprawy.
2. W przypadku nieterminowego wywiązywania się ze spłaty pożyczki i nieuregulowania składek nie przysługuje zapomoga losowa.

23

Walne zgromadzenie może podjąć decyzję o rozszerzeniu form działalności Kasy.
 


VII. Organa władzy i nadzoru finansowego.

24

l . Organami władzy są:
a) Walne zebranie delegatów członków Kasy,
b) Zarząd Kasy.
2. Nadzór nad działalnością Kasy sprawują:
a) Komisja Rewizyjna Kasy,
b) Zarząd Regionu Śląskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

25

Walne zebranie delegatów członków Kasy.
1. Walne zebranie delegatów członków Kasy może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
2. Walne zwyczajne zebranie delegatów członków Kasy zwołuje Zarząd Kasy raz na 4 lata, ilość i sposób powoływania delegatów ustala każdorazowo Zarząd Kasy.
3. Nadzwyczajne walne zebranie delegatów członków Kasy zwołuje Zarząd Kasy:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie 1/10 liczby członków Kasy.

26

Walne zebranie delegatów członków Kasy:
1. Przyjmuje sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Kasy,
2. Wybiera i odwołuje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Decyduje o rozszerzeniu form działalności i innych zmianach statutu,
4. Podejmuje decyzję o likwidacji Kasy.

27

O terminie walnego zebrania powiadamia się członków na 21 dni przed wyznaczonym terminem.

28

1. Walne zebranie delegatów członków Kasy jest uprawnione do podejmowania decyzji pod warunkiem obecności 30% liczby delegatów.
2. Uchwały walnego zebrania zapadają większością głosów
3. W przypadku braku quorum, w drugim z góry wyznaczonym terminie, decyzje podjęte przez większość zgromadzonych delegatów członków są prawomocne, niezależnie od ilości obecnych delegatów.

29

Zarząd Kasy
1. Zarząd Kasy jest organem społecznym.
2. Zarząd Kasy jest wybierany przesz walne zebranie w ilości 5 7 osób na okres 4 lat.
3. Zarząd Kasy wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika, sekretarza, oraz ich zastępców.
4.
Kasa jest reprezentowana przez Przewodniczącego Zarządu lub jego Zastępcę bądz Skarbnika lub jego Zastępcę.
5. W pracach Zarządu stale uczestniczy przedstawiciel delegowany przez Zarząd Regionu Śląskiego OZZL.

30

Do obowiązków i uprawnień Zarządu Kasy należy:
1. Przyjmowanie do Kasy zgodnie z 10,
2. Prowadzenie ewidencji członków, rachunkowości i korespondencji,
3. Właściwe gospodarowanie funduszami Kasy:
a. dysponowanie kontem oraz lokatą przez przewodniczącego i skarbnika lub ich zastępców.
b. przyznawanie zapomóg, pożyczek, odpraw pośmiertnych itp.
c. zmiana wysokości wpisowego, składek miesięcznych, zapomóg, pożyczek i odprawy pośmiertnej,
d. terminowe ściąganie miesięcznych składek i rat pożyczek,
4. Opracowanie sprawozdań z działalności Kasy.
5. Przedkładanie Zarządowi Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy sprawozdania i bilansu rocznego.
6. Zgłaszanie propozycji dotyczących innych form działalności.
7. Przyjmowanie, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie administracyjnych pracowników Kasy.

31

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Decyzje Zarządu zapadają większością głosów i są prawomocne przy obecności co najmniej trzech członków, w tym obowiązkowo Przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. Posiedzenia Zarządu winny być protokołowane.
4. W okresie między posiedzeniami decyzje w pilnych sprawach mogą podejmować osoby upoważnione do dysponowania kontem.
5. Decyzje te wymagają potwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

32

Do prowadzenia działalności Kasy mogą być angażowani pracownicy opłacani i nagradzani z funduszów Kasy, według ustaleń Zarządu, w ilości nie przekraczającej jednego etatu na tysiąc członków.
 

33

Władzą nadrzędną Kasy jest Walne zebranie delegatów członków Kasy.
Władza nadrzędna Kasy:
a) jest instancją odwoławczą od decyzji Zarządu Kasy,
b) czuwa nad należytą działalnością merytoryczną i finansową Kasy,
c) interpretuje statut Kasy.

34

Komisja Rewizyjna.
Walne zebranie delegatów członków wybiera 3 osobową Komisję Rewizyjną na okres 4 lat, która spośród siebie wybiera przewodniczącego.
 

35

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
1. Kontrola działalności Kasy przeprowadzana przynajmniej raz w roku obejmująca szczegółową kontrolę rachunkowości, księgowości, dokumentacji finansowej i ogólnej,
2. Przedkładanie wniosków Zarządowi Kasy i walnemu zebraniu,
3. W miarę potrzeb zgłaszanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego zebrania.


VIII. Fundusz Kasy

36

Fundusz Kasy składa się z:
1. Kwot uzyskanych z wpisowego,
2. Składek miesięcznych,
3. Kosztów manipulacyjnych pożyczek,
4. Odpraw pośmiertnych nie podjętych przez dwa lata przez osobę wymienioną w deklaracji członkowskiej lub osoby wymienionej w Rozdziale VI 21
5. Dotacji, darowizn, zapisów i innych zysków,
6. Oprocentowania lokat.

37

Fundusz Kasy jest przeznaczony na prowadzenie statutowej działalności Kasy oraz na pokrycie kosztów administracyjnych i nie może być użyty na inne cele.

38

1. Walne zebranie może podjąć decyzję o zadeklarowaniu zwrotnych wpłat jednorazowych lub okresowych przewidzianych na okresowe zwiększenie majątku kasy i rozszerzenie form działalności oraz ustalić tryb zwrotu zadeklarowanych kwot.
2. Walne zebranie może podjąć decyzję o pobieraniu przez Zarząd Kasy dodatkowych składek bezzwrotnych w określonej wysokości w przypadku, kiedy nasilenie liczby zgonów członków Kasy zagraża jej dalszemu finansowemu istnieniu.
 


IX. Przepisy końcowe.

39

1. Walne zebranie delegatów członków Kasy może podjąć decyzję o likwidacji Kasy.
2. Warunkiem prawomocności decyzji o likwidacji Kasy jest jej podjęcie przez 2/3 członków obecnych na walnym zebraniu delegatów w liczbie nie mniejszej niż 150 osób.

40

1. W przypadku decyzji o likwidacji Kasy, walne zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 5 osób.
2. Z dniem wyboru Komisji wszelka działalność Kasy zostaje zawieszona.

41

Fundusze Kasy po pokryciu należności i zobowiązań oraz likwidacji majątku powinny być rozdzielone między członków Kasy proporcjonalnie do wpłaconych sum.

42

Statut niniejszy obowiązuje:
1. Od dnia zatwierdzenia na walnym zebraniu delegatów członków Kasy, to jest od dnia 01.01.1976 r. wraz z późniejszymi zmianami, ostatnia 10.10.2019 r.

43

Prawo wykładni statutu przysługuje Zarządowi Kasy.

 

 
 
 

Home l Aktualności l Skład Zarządu l Skład Komisji Rewizyjnej l Statut Kasy l Druki do pobrania l Kontakt l RODO

2009-2022 Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy