Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy
przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
 

  Działając w imieniu Autonomicznej Lekarskiej Kasy Wzajemnej Pomocy przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (dalej również: „ALKWP”), na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Ponadto informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Katowicach, ul. Lompy 14, pok. 411, nr tel. 32 73 13 416.

2) Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku z Państwa członkostwem w ALKWP, poręczeniem pożyczki oraz z wyznaczeniem na beneficjenta do odbioru odprawy pośmiertnej.

3) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, a przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów statutowych ALKWP, tj. udzielanie pomocy materialnej członkom Kasy, wykonania umowy poręczenia oraz związanych z wypłatą odprawy pośmiertnej po zmarłym członku ALKWP.

4) ALKWP przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, numer konta bankowego, numer prawa wykonywania zawodu, adres zamieszkania, adres prowadzonej praktyki, stan cywilny oraz posiadane dzieci.

5) Dane osobowe przetwarzane będą w okresie Państwa członkostwa w ALKWP, umowy poręczenia, wypłaty odprawy pośmiertnej po zgonie członka Kasy a ponad ten okres – w zakresie, w jakim będzie to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

6) Przysługuje Państwu prawo do żądania od ALKWP dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Bez przetwarzania danych osobowych nie będą Państwo mogli przynależeć do ALKWP, nie będzie możliwe przekazanie odprawy pośmiertnej oraz nie będzie możliwe zawarcie umowy poręczenia. ALKWP zachowa ponadto prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim będzie to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8) Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, jednak niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości członkostwa w ALKWP / zawarcia umowy poręczenia / wypłaty odprawy pośmiertnej.


Za Zarząd ALKWP

Przewodniczący lek. med. Antoni Marzec
 

 
 

Home l Aktualności l Skład Zarządu l Skład Komisji Rewizyjnej l Statut Kasy l Druki do pobrania l Kontakt l RODO

© 2009-2022 Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy